NL

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte +32 (0)56 71 09 49 Contacteer ons

Privacy beleid Filclair Serren Industry

Filclair Serren Industry stelt uw interesse in onze website heel op prijs. Wij vinden het dan ook belangrijk u in te lichten van ons privacy beleid, zodat u zich niet onzeker dient te voelen bij het bezoeken van onze website of het aanvragen van een offerte. Hieronder kan u duidelijk terug vinden wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

1) Inleiding

 1. Dit privacy beleid legt uit hoe Filclair Serren Industry omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Filclair Serren Industry in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 2. Filclair Serren Industry hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Filclair Serren Industry behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Filclair Serren Industry evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
 3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Filclair Serren Industry op dit gebied kent en begrijpt.Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

2) Wie is verantwoordelijke voor de verwerking?

 1. Filclair Serren Industry is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn:

  Filclair Serren Industry NV

  Textielstraat 16 8790 Waregem

  +32(0)56/71 09 49

  +32(0)56/70 46 39

  info@filclairserren.be

  BTW: BE0406.175.721

  Filclair Serren Industry NV is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Filclair Serren Industry NV bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 2. Filclair Serren Industry NV kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Filclair Serren Industry NV en volgens de instructies van Filclair Serren Industry NV te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven.

3) Welke Categorieën van persoonsgegevens verwerkt Filclair Serren Industry

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Filclair Serren Industry kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Filclair Serren Industry. Hierbij wordt de context aangegeven waarin Filclair Serren Industry deze gegevens verkrijgt of verwerkt.

Identiteitsgegevens van een kandidaat klant / geïnteresseerde persoon:  

Naam, facturatie adres, levering adres, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 • Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een verkoop sluit of u registreert om de diensten van Filclair Serren Industry (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik.
 • Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Filclair Serren Industry (ontmoetingen, evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
 • Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Filclair Serren Industry zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

Filclair Serren Industry verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

4) Voor welke doeleinden verwerkt Filclair Serren Industry uw persoonsgegevens?

Filclair Serren Industry verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Filclair Serren Industry zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

 1. Filclair Serren Industry verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Filclair Serren Industry rusten
  • Om een prijsofferte op te maken op uw aanvraag
  • Om vragen te beantwoorden gerelateerd aan onze bedrijfsactiviteiten op uw aanvraag
  • Om een verkoopcontract met u af te sluiten op uw aanvraag
 2. In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.
 3. Wettelijke verplichtingen
  • Filclair Serren Industry dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Filclair Serren Industry moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

   De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Filclair Serren Industry uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
 4. Offerte aanvragen en verkoopcontracten relaties tussen Filclair Serren Industry en u als (kandidaat) klant
  • Alvorens offertes of verkoopcontracten aan te vragen/goed te keuren dient Filclair Serren Industry soms bepaalde gegevens verkrijgen en te verwerken:

   Naam, facturatie adres, levering adres, BTW nummer, vast of mobielnummer en e-mailadres
  • Deze gegevens hebben wij nodig om:
   • Te reageren op uw verzoek.
   • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van een verkoopcontract.
   • Een verzoek op te volgen.
 5. Gerechtvaardigde belangen van Filclair Serren Industry
  • Filclair Serren Industry verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Filclair Serren Industry ernaar om een correcte balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
  • Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
   • Het personaliseren van de diensten van Filclair Serren Industry
   • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst
   • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
   • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Filclair Serren Industry, op basis van enquêtes bij klanten van Filclair Serren Industry, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken gekoppeld aan Filclair Serren Industry
   • Toezicht op de activiteiten van Filclair Serren Industry, met inbegrip van de omvang van de omzet,aantal bezoeken aan de website van Filclair Serren Industry, aard van de gestelde vragen van klanten etc.
   • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken
   • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid
   • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
   • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Filclair Serren Industry of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen

5) Aan wie maakt Filclair Serren Industry uw persoonsgegevens over

 1. Filclair Serren Industry behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
  • Filclair Serren Industry kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Filclair Serren Industry bijstaan bij de verdeling, installatie, uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
  • In sommige gevallen is Filclair Serren Industry bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
   • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
   • Filclair Serren Industry draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:
    • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
   • Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
   • In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Filclair Serren Industry ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Filclair Serren Industry zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Filclair Serren Industry en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
 2. Filclair Serren Industry bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

6) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Filclair Serren Industry zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Filclair Serren Industry, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

Offerte aanvragen:

 • 1 maand op onze website in het kader noodback-ups en doorgave fouten naar ons ERP-offerte pakket
 • 1 jaar in ons ERP-offerte pakket in het kader van de geldigheid van de offerte en correct opvolging

Afgesloten contracten:

 • 10 jaar voor de boekhouding en verantwoordiging stukken
 • Tenzij anders aangevraagd houden wij klanten gegevens enkel in ons ERP-verkoop enkel te bezichtigen door personeel van Filclair Serren Industry in het kader van opvolging in na-verkoop, aangevraagd door de klant.

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

7) Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Filclair Serren Industry hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Filclair Serren Industry neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Filclair Serren Industry gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Filclair Serren Industry onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Filclair Serren Industry u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8) Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 1. Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Filclair Serren Industry.  Dit betekent dat u Filclair Serren Industry  kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 2. Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 3. Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Filclair Serren Industry toelaat om dit te controleren
 4. Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Filclair Serren Industry een einde genomen heeft, kan u Filclair Serren Industry vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Filclair Serren Industry op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Filclair Serren Industry een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Filclair Serren Industry (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Filclair Serren Industry kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 5. Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Filclair Serren Industry  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Filclair Serren Industry vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Filclair Serren Industry.
 6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Filclair Serren Industry evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post of per mail te versturen naar Filclair Serren Industry – Textielstraat 16 – 8790 Waregem of yves.vanwynsberghe@filclairserren.be

 1. Recht om een klacht in te dienen

  Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

  - Per post: FSI NV – Textielstraat 16 – 8790 Waregem

  - Per e-mail: yves.vanwynsberghe@filclairserren.be of info@filclairserren.be

  - Per telefoon: +32(0)56/ 71 09 49

  - Per fax: +32(0)56/ 70 46 39
 2. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.